8550.- 'Απομνημονεύματα τοϋ 'Ιωσήφ Γαριβάλδου. Δημοσιευθέντα υπό Άλεξάνδροο Αοομά και μεταφρασθέντα υπό Μιχαήλ Ετεφάνο» Μαλα£α. Τόμος Α'. Άθήνησι, εκ τοϋ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Όδός'Αθήνας αριθ. 274). 1861 Κίς 16ον, σ. 198. Τω αύτφ ετει: Τόμος Β' σ. 197. Τόμος Γ' σ. 166 + 1 ά. ά. Τόμος Λ' σ. 197. ΦΣΙΙ—, ΛΙΤ—. *
Ιωσήφ Γαριβάλδου.

Απομνημονεύματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα