8549. - 'Απομνημονεύματα πολιτικά τοϋ Βαχίτ Πάσα πρέσβεως έν Πα- ρισίοις, τφ 1802, Ρεΐζ Έφέντη τφ 1808. και Τοποτηρητοΰ της Χίου τφ 1822. Έξ ανεκδότου τουρκικού ϊδιοχειρογράφου ελευθέρως μεταφρασθέντα και σημειώσεσι συνο- δευθέντα υπό Δ. Ε. Λ. Έν Έρμουπόλει Σύρου, Τϋποις Γ. Μελισταγοϋς Μακεδόνος. (οδός 'Αγοράς αριθ. 39) 1861. Είς 8ον, ο. ιβ+ 104. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 191 Κ. *
Βαχίτ Πάσα

Απομνημονεύματα πολιτικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα πολιτικά