8548.- 'Απολογία. Προς το συμβουλών τών εν Αθήναις 'Εφετών, [έν τέ- λει:] Τΰποις Λ. Α. Μαυρομμάτη. Είς 8ον, σ. 40. Τοϋ 1861. Ύπογράφουσιν οί πληρεξοιίσιοι τών παραπεμφθέντων διό τοΰ ϋπ* αριθ. 168 βουλεύματος. Π. Καλλιγάς κλπ. ΓΕΝ. Κ. G. 257. -*
Π. Καλλιγάς

Απολογία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογία.