8547. - 'Απάντησις τοϋ βαρώνος ζ\ρος 'Ανδρέου Θεοτόκη τφ ιππότη Φραγ- κίσκω κομ. Γαλβάνη, μέλει διαφόρων 'Ακαδημιών κτλ. κτλ. κτλ. εμπεριέχουσα βρα- χείας παρατηρήσεις επί της καταστάσεως Επτανήσου και 'Ιταλίας. Risposta del Ba- rone Dr. Andrea Theotoky al cavaliere Francesco c/te Galvani, membro di piu Accademie, etc. etc. contenente alcune brevi osservazioni sulla condizione delle Sette Jsole e dell'Italia. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρ- σενίου αδελφών Κάων. 1861. Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4871. *
Ανδρέου Θεοτόκη | Andrea Theotoky

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις