8546. - 'Απάντησις εις τον κατ' έμοϋ Λίβελλον τον εν τφ υπ' άριθμφ 70 πολιτικφ παραρτήματι τοϋ Βρετανικοί Αστέρος. Άθήνησι. 1861. Εις 8ον, σ. 13. Έν τέλει υπογράφει: Π. Γ. Σπορίδης. ΓΕΝ. Biog. 544. *
Π. Γ. Σπορίδης

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις