8545. - "Απάντησις εις τον κατά τοΰ Ύατροΰ Κ. Καλλιβοΰρσου Λίβελλον. Ύπό R. (Έκ τής «Αθηνάς» Αριθ. 3008, 26 Αΰγ. 1861)— «Έμοϊ δε το μέν τι-- -----έργον είναι» . 'Ιπποκράτης, περί τέχνης.- Έν 'Αθήναις, τυποις Διονυσίου Κορο- μηλά. 1861. Είς 8ον, σ. 20. ΕΒΣ. Ίατρ. 30.
R.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις