8544. - ΆπάνΈησις εϊς τίνα τών τοΰ Ίερομνήμονος Ύπό Π. Ρομπότου. Επιτίμου Καθηγητοΰ τής Θεολογίας Έν τω Όθωνείω Πανεπιστημίω. Άθήνησι. Τΰ- ποις Π. Α. Σακελλαρίου. 1861. Είς 8ον, ο. 27. ΓΕΝ. Gr. Class. 5325, ΛΟΒ. Α 2/ΠΙ. -*¦
Π. Ρομπότου.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις