8543. - 'Απάνθισμα περιέχον Μέρος της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολου- θίας, Εσπερινού, "Ορθρου, Προηγιασμένων, άπασαν την θείαν και ϊεράν Λειτουρ- γίαν, μετά της νεκρώσιμου ακολουθίας. Κατ' εκλογήν των ευφραδέστερων μουσικών μαθημάτων, των ενδοξότερων μουσικοδιδάσκαλων. Προς δε πλουτισθέν εκ διαφόρων νέων μαθημάτων, συνταχθέντων και μελοποιηθέντων παρά Παναγιώτου Γεωργιάδου Προυσσαέως, επί τη βάσει των ίίπό Τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας εγκεκριμέ- νων, Έκδίδοται ήδη το πρώτον Άναλώμασι τοΰ αΰτοΰ, και τών φιλόμουσων Συνδρο- μητών. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τοΰ Πατριαρχικοϋ Τυπογραφείου. Διευθυνομένου παρά Στεφάνου Α. Δομεστίκου. 1861. Είς 8ον, σ. δ' + 304. ΚΨ—. -Η-
Παναγιώτου Γεωργιάδου

Απάνθισμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα