8542. — 'Απάνθισμα 'Ιστορίας Σλαβικής. Έκ διαφόρων ερανισθεΐσα. Έν Έρμουπόλει τΰποις Α. Κουκούλα και Ρ. Πρίντεζη. 1861. Είς 8ον, σ. ς;'+ 26. Συγγραφεύς ό Κομνηνός Μαργαρίτης, υπογράφων τον πρόλογον. ΒΚΧ 4513. *
Κομνηνός Μαργαρίτης,

Απάνθισμα 'Ιστορίας Σλαβικής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα 'Ιστορίας Σλαβικής.