8541. — 'Ανωτέρα επισκίασις επί τοΰ ' Αθω ήτοι διηγήσεις περί των αγίων και θαυματουργών και εν "Αθω δοξασθεισών εικόνων της Θεοτόκου και άλλων αγίων. — Οΰ μη κρΰψαι--- (Τωβίτ ιβ', 11) — Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογρα- φείου της βουλγαρικής εφημερίδος «Τσαρεγράδσκη Βέστνηκ» και συντρ. 1861. Εις 4ον, σ. η' + 115. ΛΟΒ Κ. 29 1, ΜΠΑ 565, ΒΚΧ 3500. -Χ-

διηγήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. διηγήσεις