8539. - Άνθολόγιον περιέχον τάς έν τφ Μηνολογίω Τριωδίω τε και Πεν- τηκοσταρίφ 'Ακολουθίας τών επισημότερων εορτών. Έτι δε τα έωθινά Ευαγγέλια,

Ανθολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανθολόγιον