8538. — Άνθολόγιον περιέχον τάς έν τφ μηνολογίφ ακολουθίας τών δεσπο- τικών και θεομητορικών εορτών και τών έορταζομένων αγίων, καί τινας τών έν τφ Τριωδίοο καί Πεντηκοσταρίφ δεσποτικών εορτών, τά ένδεκα έωθινά Ευαγγέλιο τάς της Όκτωήχου αναστάσιμους ακολουθίας τάς εις αγίους μη ^ορταζομένους ανωνύμους άκο- λουίίίας, την έν εκάστη ημέρα της εβδομάδος παρακλητικήν άκολουθίαν, και επί τέ- λους τους δυο παρακλητικούς κανόνας της Θεοτόκου, νεωστι διαταχθέν, κατά τά υπό τοϋ πανοσιοελλογίμου ΒαρΟ-ολομαίοο ΚοοτλοομοοσίανοΓ) έξακριβωθέντα μηναία, παρά τοϋ ίεροδιδασκάλου ΆνΟ-ίμοο Μαζαράκι^, άρχιμανδρίτου τοΰ Οϊκουμενικοΰ Θρόνου, και μετατυπωθέν μεθ' δσης οίον τε της επιμελείας. Έν Βενετία έκ της εκκλησιαστι- κής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1861 Εις 4ον, σ. 568 |- 104. ΜΑΠ—, Ναός της Παναγίας έν ΊνΊάκη. Μ-

Ανθολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανθολόγιον