8536. — 'Αναφορά τών Ελλήνων δια τον Διάδοχον τοϋ Έλληνικοΰ θρόνου Προς τάς τρεις εύεργέτιδας Δυνάμεις 'Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας [κάτω:] Ό Έλ- λην τοΰ 'Ολύμπου. Μφ. 0.21 Χ 0.21, άνευ χρονολογίας, άλλα πιΑανώτατα έξετυπώιΐη έν 'Αθήναις τή 3 Σεπτεμ- βρίου 1861. Τοϋ Ζήση Σωτηρίου. IEEE — . *
Ζήση Σωτηρίου

Αναφορά των Ελλήνων δια τον Διάδοχον του Ελληνικού θρόνου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναφορά των Ελλήνων δια τον Διάδοχον του Ελληνικού θρόνου