8535. - 'Ανατροπή της θρησκείας τών εβραίων ήτοι ολίγα τινά έκ τοϋ χρυσοϋ πονήματος Σαμουήλ Ραββί Μετά τοΰ Παραρτήματος τών έκ τοϋ Παύλου Μεδίκων γραφέντων περί τών 'Εβραίων, Άνατΰπωσις Στεφάνου Παλατιανού. Έν Κερκιίρα, ΤυπογραφεΙον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1861. Εις 16ον, σ. 80. Πρβλ. άριί). 2421 και 2558. ΛΕΚ-. -Χ-
Σαμουήλ Ραββί

Ανατροπή της θρησκείας των εβραίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανατροπή της θρησκείας των εβραίων