8533. - 'Ανασκευή τοϋ κατά της εφορείας της Εΰαγγελ. Σχολής λιβέλλου τοϋ κ. Ααιλίοο. Έν Σμύρνη, Έκ της Τυπογραφίας Π. Μαρκοπο\)λου. 1861. Εις 8ον, σ. 16. Έγράφη υπό τοΰ ίατροϋ Χ. Bενάρδου. Πρβλ. αριθ. 8532. ΓΕΝ. per. 479. *
Χ. Bενάρδου

Ανασκευή του κατά της εφορείας της Ευαγγελ. Σχολής λιβέλλου του κ. Λαιλίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή του κατά της εφορείας της Ευαγγελ. Σχολής λιβέλλου του κ. Λαιλίου