8530. - Άναννωσμαΐάριον φιλοπονηθέν ύπό Γ. Κωνσταντινίδου Προς χρή- σιν τών δημοτικών σχολείων. "Εκδοσις δωδέκατη έπιδιωρθωμένη. Άθήνησι, τΰποις Αυγής. 1861 Εις 16ον, σ. 128. Πρβλ. αριθ. 3737, 4673, 5353 και 5627. ΒΚΧ 10445. -*
Γ. Κωνσταντινίδου

Αναγνωσματάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνωσματάριον