8529. - "Αναγέννησις της 'Ελλάδος ώς πρόγραμμα εις τήν εορτήν τοϋ Πάσχα 1821. Έκτεθέν μεν γερμανιστί ύπό Γουλλιέλμου Τράουγοτθ Κρούγ. Μετα- φρασθέν δέ * -*· * Και ό Θοΰριος τοϋ 1821. Άθήνησι. Τΰποις Φιλομουσ. Λέσχης Δ. Σ. Κοπίδα και Σ. Έν όδω 'Αθηνάς αρ. 257. 1861. Εις 8ον, σ. 16. ΓΕΝ. Ind. 739, IEEE 237. -*
Γουλλιέλμου Τράουγοτθ Κρούγ.

Αναγέννησις της Ελλάδος ως πρόγραμμα εις την εορτήν του Πάσχα 1821

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγέννησις της Ελλάδος ως πρόγραμμα εις την εορτήν του Πάσχα 1821