8528. - 'Αλεξάνδρου Ζωηρού Δράματα δύο και λυρική ποίησις. — «Κρεϊσ- σον έστι το κατά δΰναμιν είσενεγκεΐν ή το πάν ελλείπειν. » — Έν Έρμουπόλει. 1861. Εις δον, α. 136. Τά δύο δράματα επιγράφονται: Α'. Εις απόγονος τοϋ Τιμολέοντος ήτοι Πα- τρίς, Μήτηρ, "Ερως. και Β'. ΟΊ τριακόσιοι ήτοι ό Χαρακτήρ τοΰ αρχαίου "Έλληνος. ΕΕΘΣ 80. *
Αλεξάνδρου Ζωηρού

Δράματα δύο και λυρική ποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δράματα δύο και λυρική ποίησις