8527. - 'Ακολουθία ψαλλομένη επί κατευοδώσει και συμμαχία στρατοΰ εις τε τον Κΰριον ημών Ίησοϋν Χριστόν, την Ύπέραγνον Θεοτόκον, τους 'Ασωμάτους, τους 'Αποστόλους, και εις τους Μάρτυρας. Εκδίδεται νϋν το πρώτον Ύπό Ν. Αρα- •(οόμη. Έν 'Αθήναις. Τΰποις Λ. Δ. Βιλαρά και Α. Γ. Καναριώτου. ('Οδός Βΰσσης, αριθ. 815). 1861. Εις 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. Θ. 174 Μ, ΓΕΝ. Theol. 684, ΛΟΒ. Κ. 1/Π. *

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία