8526. — 'Ακολουθία τοϋ οσίου ΙΙατρός ημών Γερασίμου τοϋ νέου άσκητοΰ τοϋ εν τη νήσω Κεφαληνίας, Ψαλλομένη τη Κ', τοϋ 'Οκτωβρίου Μηνός. Συγγραφεΐσα παρά Mητροφάνους ιερομόναχου τοϋ Ναυπλίου Έν Βενετία εκ της εκκλησιαστικής τυ- πογραφίας τοϋ Φοίνικος 1861 Εις 8ον, σ. 32. ΕΒΕ. Θ. 140βο, ΜΑΠ-, 2ΤΙ. Λ 1065, ΕΒΣ. Θεολ. 506. *
Mητροφάνους ιερομόναχου τοϋ Ναυπλίου

Ακολουθία τοϋ οσίου ΙΙατρός ημών Γερασίμου τοϋ νέου άσκητοΰτοϋ εν τη νήσω Κεφαληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία τοϋ οσίου ΙΙατρός ημών Γερασίμου τοϋ νέου άσκητοΰτοϋ εν τη νήσω Κεφαληνίας