8525. — 'Ακολουθία τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Πέτρου τοϋ ί)αυματουργοϋ

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία