8524. — 'Ακολουθία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου 'Αρχιεπισκόπου Μΰ- ρωνος και Λυκίας τοϋ Θαυματουργοϋ. "Η ή άνακομιδή τών λειψάνων του, ήτις εορ- τάζεται έν τη 9 ημέρα τοϋ μηνός Μαΐου. Διορί)ωθεΐσα και τϋποις εκδοθείσα και τά έν αύτη ελλείποντα προστεθέντα παρά Αλέξανδροι) Κωνσταντίνο» τοϋ Πελοποννησίου. Δαπάνη Δαμάσκηνου Φωτιάδου μονάχου τοϋ έκ Κυπαρησίας. Έν Τριπόλει, τυποις "Ιωάννου Ά{)ανασιάδου. 1861. Είς δον, σ. 29. Petit 217.

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία