8522. — 'Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν 'Ογδόη "Εκδο- σις Έν Βενετία Έκ της Έλλην. Τυπογραφ. τοϋ Φοίνικος. 1861 Είς δον μικρόν, σ. 56. Πρβλ. αριθ. 3576 και 4894. ΜΑΠ—.

Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου