8520. — 'Ακολουθία τοϋ αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου 'Ιακώ- βου τοϋ άδελφοθέου καΐ πρώτου ίεράρχου τών Ιεροσολύμων, εκδίδοται κελεύσει τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Έν Ίεροσο- λΰμοις, εκ τοϋ τυπογραφείου τοϋ Π. Τάφου. ΑΩΞΑ'. Είς δον, α 2 α. ά.+ 52. ΜΑΠ—, ΒΚΧ 7828.

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία