8519. - Αί σφαγαί της Συρίας, δράμα εις οκτώ εικόνας, ύπό V. Sejour και Μ. Mocquard. 'Ιδιαιτέρου Γραμματέως τοϋ Αύτοκράτορος των Γάλλων. Μεταφρα- σθέν εκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Ά[γγέλοο] Σ. Β[λάχοί>] και Ά[ναστασίοο] Σ. Β[υζαντ£οο] Άθήνησι, Τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1861 Είς 12ον, σ. 119. ΓΕΝ-, ΠΓΣ 289. *
V. Sejour | Μ. Mocquard.

Αι σφαγαί της Συρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι σφαγαί της Συρίας