8517. — ΑΊ Νέαι 'Αθήναι Συλλογή εικονογραφιών τών νεωτέρων μνημείων της πρωτευούσης της 'Ελλάδος μετά της περιγραφής αυτών αφιερωθεΐσα τη Αυτής Μεγαλειότητι τή Βασιλίσση τής Ελλάδος 'Αμαλία, εκδίδεται παρά Mapcvoo H. Βρε- τοδ. Athenes Moderne. Album contenant les vues des priiicipaux monuments modernes de la capitale de la Grece accompagiiees d'une description dedie a vSa Majeste la Reine de Grece Amelie, publie par 31arillO P. Vreto prix 30 fr. (Τι- μάται φρ. 30) prix des souscripteurs 25 fr. (διά τους συνδρομητάς φρ. 25). Paris chez C. Reinwald Libraire - Editeur 1861. Έν Παρισίοις Έκ τής τυπογραφίας Φιρ- μίνου Διδότου. Είς φΰλλον, σ. 12 + 2 ά. ά. μετά δώδεκα πινάκων. ΕΒΕ. Γ. Π. 654. ¦*

Αι Νέαι Αθήναι Συλλογή εικονογραφιών των νεωτέρων μνημείων της πρωτευούσης της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Νέαι Αθήναι Συλλογή εικονογραφιών των νεωτέρων μνημείων της πρωτευούσης της Ελλάδος