8516. - ΑΙ Κυδωνίαι προ τοϋ 1821 Κατά τον Κϋριον Μ. Δ. Ραφφενέλον. Μετάφρασις εκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό Χαρίκλειας Σΐαοράκ^ Α. Άναγνώαταο. Έν Σμύρνη 1861 Τΰποις Δαμιανού. Είς 8ον, σ. 8 ά. ά. + 68. 'Εν σ. 30-61: σημειώσεις της μεταφράστριας. ΑΑ 3078. -*
Μ. Δ. Ραφφενέλον.

Αι Κυδωνίαι προ του 1821

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Κυδωνίαι προ του 1821