8514. - ΑΙ γυναίκες δέν περιορίζονται, η τρεΐς γάμοι εις μίαν ήμέραν. Κωμωδία εις τρεΐς πράξεις, ύπό Ίωάννου Χ. Κούρτελη. — Μη προσμένης... ή κλει- σμένη. Μολιέρος.—Έν Κωνσταντινουπόλει εκ τοΰ τυπογραφείου Α. Άνδριάδη. 1861. Είς 8ον, σ. 87. ΒΠΘ 36113, ΛΕΥ-. -*
Ίωάννου Χ. Κούρτελη.

Αι γυναίκες δεν περιορίζονται, η τρείς γάμοι εις μίαν ημέραν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι γυναίκες δεν περιορίζονται, η τρείς γάμοι εις μίαν ημέραν.