8511· — Άγρονομία στοιχειώδης. Έρανισθεΐσα από τοϋ Γαλλικού, υπό Α. Α [Ινίάνος] Εκδίδεται δε Ύπό Δ. Α. Μαυρομμάτη. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1861 Είς 8ον, σ. 90. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 482 R. -»·

Αγρονομία στοιχειώδης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγρονομία στοιχειώδης.