8510. - Άνόρευσις τοϋ εισαγγελέως τών Εφετών κ. Π. Άλεξανδροπούλου, επί τής δίκης τοϋ Α. Λοσίου. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ βασιλικού τυπογραφείου. 1861.
Π. Άλεξανδροπούλου,

Αγόρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγόρευσις