8509. - Ώρολόγιον το Μέγα ΙΙεριέχον άπασαν τήν άνήκουσαν αύτω άκο- λουθίαν, κατά τήν τάξιν τής ανατολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, και έξαιρέτως τών υποκειμένων αύτη ευαγών μοναστηριών, Λιορθωθέν και εις τρία μέρη διαιρεθέν ύπό Βαρθολομαίου Κοοΐλοομοοσιανοδ τοϋ Ίμβρίου ύφ' ου προσετέθη και σύντομος ιστο- ρία πασών τών εορτών τοΰ δλον ένιαυτοϋ, και πολλών τών τοΰ μηνολογίου αγίων. ΈπΙ δε έκτης τούτου εκδόσεως. Άναθεωρηθέν ύπό τοϋ αυτού, έπιδιορθωθέν τε και πλουτισί>έν δι' ενός 'Αλφαβητικού πίνακος τών έν τη ιερά ταύτη Βίβλο) όνομαστί ανα- φερομένων 'Αγίων. "Εκδοσις έννάτη. Έν Βενετία. Έκ τής Εκκλησιαστικής Τυπογρα- φίας τοϋ Φοίνικος. 1860. Εις 8ον μέγα, ο. ιδ'+ 2 ά. ά. + 534 + 1 ά. «. Πρβλ. αριθ. 3574, 5614, 6848, 7437. ΦΣΠ—. *

Ωρολόγιον το Μέγα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωρολόγιον το Μέγα