8505· — Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Β'. 'Ιεράς Ιστορίας Σύνοψις, Πρώτον μεν εκδοθείσα υπό Α. Kopaij, Νϋν δε προς χρήσιν τών Δημοτι- κών Σχολείων εκδοθείσα Ύπό Α. Τερζάκη. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης 'Αν- τωνίου Τερζάκη. 1860. Εις 16ον, σ. 31. ΓΚΝ. CO. 20. *

Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα