8503. — Χριστιανική διδασκαλία περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της ορθοδόξου πίστεως εις τα όποια πρέπει να διδάσκωνται οί παίδες με έρμηνείαν τινά πώς γίνεται το σημεΐον τοϋ τιμίου Σταύρου. Έν Βενετία έκ τοΰ ελληνικού τυπογρα- φείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1860 ΕΙς 8ον, σ. 32. Μ IB 2661.

Χριστιανική διδασκαλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική διδασκαλία