8502.- 1860 Νέον Έτος [κάτω:] Ό διανομεύς τοϋ 'Αγγελιοφόρου. Μφ. 0.24x0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—.

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.