8501. — Χάρτης τοϋ Βοσπόρου και τών πέριξ κατά τον Χάμμερ και άλλους. Εκδίδοντος Λ. Σ. Βοζαντίοο. Άθήνησι 1860. Έχαράχθη ύπό Γεωργίου Κόλμανν. [κάτω:] Τυπ. ΰπό 'Ιωάννου Σάρκα. Πίναξ διαστάσεων 0.31 Χ 0.56. IB 2129. *
Γεωργίου Κόλμανν.

Χάρτης του Βοσπόρου και των πέριξ κατά τον Χάμμερ και άλλους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης του Βοσπόρου και των πέριξ κατά τον Χάμμερ και άλλους.