8500. - Χάρτης τής Ωκεανίας έκ τοϋ "Ατλαντος τοϋ Ήρ. Λαζαρίδου Έν 'Αθήναις 1860. Πίναξ διαστάσεων 0.69 χ 0.55. ΒΑΝ 1218. -*
Ήρ. Λαζαρίδου

Χάρτης της Ωκεανίας εκ του Άτλαντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Ωκεανίας εκ του Άτλαντος