8499. - Χάρτης τής Ευρώπης έκ τοϋ "Ατλαντος τοϋ Ήρ. Λαζαρίδου Έν 'Αθήναις 1860. Πίναξ διαστάσεων 0.69 χ 0.55. ΒΑΝ 1218. *
Ήρ. Λαζαρίδου

Χάρτης της Ευρώπηςεκ του Άτλαντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Ευρώπηςεκ του Άτλαντος