8498. - Χάρτης τής Ελλάδος έκ τοϋ "Ατλαντος τοϋ Ήρ. Λαζαρίδου Έν Αθήναις 1860. Πίναξ διαστάσεων 0.69x0.55. ΒΑΝ 1218. *
Ήρ. Λαζαρίδου

Χάρτης της Ελλάδος εκ του Άτλαντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Ελλάδος εκ του Άτλαντος