8495. - Χάρτης της 'Αμερικής έκ τοϋ "Ατλαντος τοϋ Ήρ. Λαζαρίδου Έν 'Αθήναις 1860. Πίναξ διαστάσεων 0.69 Χ 0.65, ΒΑΝ 1218. *
Ήρ. Λαζαρίδου

Χάρτης της Αμερικής εκ του Άτλαντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Αμερικής εκ του Άτλαντος