8494. - Φωνή τών ανθέων έρανισθεΐσα ύπό φιλανί)οϋς.— Les fleurs----- pour lui. Delille. — 'Αθήναι, 1860. Είς 16ov, σ. 190, μετ' εικόνων. Έπϊ τοϋ εξωφύλλου ό τίτλος κατά τι διάφορος, ί:νθα ανα- γράφεται : Τΰποις Π. Σούτσα και Α. Κτένα. Περιέχει επίσης ποιήματα (έκ λευκιομάτων) τών Α. Παράαχοο, Γ. Ζαλοκώστα, κλπ. Δ.Β.Π. 1255, ΒΜΠ 2481, ΒΠΘ 37006, ΦΣΠ-. *

Φωνή των ανθέων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φωνή των ανθέων