8493. - Φυλλάδων ΤΣ. [γρ. ΣΤ] Κακοπιστία. τοϋ δικηγόρου 'Ιωάννου Σκαλ- τσουνη και των πελατών αΰτοϋ Τ. Μπασιά. Έν τή διστήνφ Δίκη τοϋ Κυρ. Δ.ρος Βαπτιστοΰ Σ. Άννίνου και της Κυρίας Θεοδώρας Τ. Μπασιά. Έν Κεφαλληνία. Τυ- πογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». I860. Εις 16ον, σ. 96. Σχετικόν προς τό ύπ' αριθ. 8491. ΑΕΚ-, ΔΑΚ -. *

Φυλλάδων ΤΣ. [γρ. ΣΤ]

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδων ΤΣ. [γρ. ΣΤ]