8492. - Φυλλάδιον Ε'. Σκαλτσουνιακά ψεύδη, (α) Έν Κεφαλληνία Τυπο- γραφεΐον «Ή Κεφαλληνία» 1860. (α) Ουχί περί απάντων, διότι τοιαΰτα δεν έχώρει βιβλίον τών ογκωδέστερων, αλλά περί τίνων αΰτοΰ κατά την πολΰκροτον Θεοδωριανήν Δίκην εν τφ Ίεροεφετείω Κέρκυρας. Εις 16ον, σ. 34. Σχετικόν προς τό ευθύς ανωτέρω φυλλάδιον. IEEE — , ΔΑΚ—.

Φυλλάδιον Ε'. Σκαλτσουνιακά ψεύδη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδιον Ε'. Σκαλτσουνιακά ψεύδη