8491. - Φυλλάδιον Δ' Θεοδωριάνα. Όλίγαι λέξεις εις απάντησιν τών εν τή «Νέα Εποχή» αριθμώ 92 και 93. Κατά τής Αύτοΰ Πανιερότητος τοΰ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας. Και αδελφούς Σ. "Αννινω. Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον «Ή Κε- φαλληνία». 1860. Εις 16ον, σ. 46. ΑΕΚ-, ΔΑΚ. Πρβλ. αριθ. 8128, 8159, 8212 και 8475. *

Φυλλάδιον Δ' Θεοδωριάνα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδιον Δ' Θεοδωριάνα