8489. - Ύπουργεΐον τών Οικονομικών Γενικός Λογαριασμός τής Οικονο- μικής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους δια τό έτος 1858 και "Απολογισμός τών εσόδων και εξόδων τής χρήσεως 1857. Έκ τοΰ Δημοσίου Τυπογραφείου. Εις 4ον, σ. 4 ά. ά. + ιβ'+ 229 + ι'+ 79. Άνευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΦΣΠ—. -Χ-

Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1858 και Απολογισμός των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1857.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1858 και Απολογισμός των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1857.