8487. — Ύπουργεΐον Οικονομικών. Τμήμα Δ'. Γενικό; πίνας τοΰ εξωτερικοΰ εμπορίου τής Ελλάδος δια τό έτος 1859. 'Αθήναι εκ τής Βασιλικής τυπογραφίας. 1860. Εις 4ον, σ. 34 + 119. Ελληνιστί και γαλλιστί. Κουμανοΰδης 3, 9. -Χ

Γενικός πίνας του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1859

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικός πίνας του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1859