8486. - Ύπουργεΐον Οικονομικών.'Απολογισμός τών εξόδων τής χρήσεως 1858. Εις 4ον, σ. 127. Άνευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΓΧ—.

Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1858.