8484. — "Υμνος προς την Εύγενεστάτην, ϊιμιωτάτην και Έλεημονωτάχην ΟΙκογένειαν Κόμητος Μεσσαλά' [κάτω:] 'Ιωάννης ... Λ . . . Πατρινός Έκθετης. Μφ. 0.21 χ 0.29. Στίχοι. "Άνευ χρονολογίας, αλλά πιθανώς τοΰ 1860. Λ . . . = Λισγαράς. *
Ιωάννης ... Λ . . . | Λ . . . = Λισγαράς.

Ύμνος προς την Ευγενεστάτην, τιμιωτάτην και Ελεημονωτάχην Οικογένειαν Κόμητος Μεσσαλά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος προς την Ευγενεστάτην, τιμιωτάτην και Ελεημονωτάχην Οικογένειαν Κόμητος Μεσσαλά