8483.- "Υμνος είς την ΚΕ'. Μαρτίου. Ό Ευαγγελισμός, [έν τέλει:] Σπυ- ρίδων Α. [Λάζος λεγόμενος] Άθηναίος. Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον ή Σάλπιγξ. Είς 8ον, σ. 8. Στίχοι. Τοΰ 1860. ΔΑΚ—.
Σπυ-ρίδων Α. [Λάζος λεγόμενος] Άθηναίος

Ύμνος είς την ΚΕ'. Μαρτίου. Ό Ευαγγελισμός,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος είς την ΚΕ'. Μαρτίου. Ό Ευαγγελισμός,