8482. - Τω φίλω τής αληθείας. Τό ίατρικόν ζήτημα. Είς 8ον, σ. 24. "Ανευ έτους, αλλά περί τό 1860. 'Υπογράφει έν τέλει: Ό φιλαλήθης. Πραγ- ματεύεται περί τής παύσεως τοΰ καθηγητού Μακκά. Πρβλ. αριθ. 8344. ΓΕΝ. Gr. Class. 5346. *
Ό φιλαλήθης

Το ιατρικόν ζήτημα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ιατρικόν ζήτημα.