8481. - Τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδωνι κτλ. Ή ενο- ρία τοϋ θείου Ναοϋ 'Αγίας Παρασκευής. Εύσεβάστως και εύλαβώς υποβάλλει. 'Ημέ- τεροι Συμπολΐται! [έν τέλει:] Κ. Κ. Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». Είς 8ον, σ. 7. Έν σ. 2 υπογράφει: Δ. 'Αντώνιος Β. Τ. Χαριτάτος. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. 2χετικόν προς τό υπ' αριθ. 8217. ΔΑΚ—. *
Δ. 'Αντώνιος Β. Τ. Χαριτάτος.

Τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδων κτλ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδων κτλ